Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. The SatisFactory Project: The SatisFactory Project is de onderneming die individuele behandelingen en groepstrainingen aanbiedt in het kader van preventie en behandeling van psychologische klachten.
 1. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met The SatisFactory Project.
 2. Client: De persoon die directe begeleiding ontvangt vanuit The SatisFactory Project.
 3. Corrector: natuurlijke- of rechtspersoon die door The SatisFactory Project wordt ingeschakeld, om uitvoering te geven aan de overeenkomst met de opdrachtgever.
 4. Dienst(en): Alle dienst(en), die The SatisFactory Project in het kader van een overeenkomst verricht.
 5. Overeenkomst: Is de afspraak waarbij The SatisFactory Project zich aan de opdrachtgever verbindt om diensten te verrichten.
 6. Minimumkwaliteit: Is de kwaliteit waar een document aan moet voldoen om in redelijkheid uitvoering te geven aan de overeenkomst. In artikel 7 is dit nader gedefinieerd.
 7. Dag: vierentwintig uur.
 8. Schriftelijk: Schriftelijk in de ruimste zin van het woord, waaronder mede digitale wijzen van communicatie worden verstaan.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

 • KvK-nummer: 77015347
 • The SatisFactory Project vof is gevestigd te Korstmos 9, 2914 XA te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Email: info@tsfp.nl
 • Telefoonnummer: +31 6 21 99 57 89

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, iedere offerte en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen The SatisFactory Project en opdrachtgever, behoudens expliciete afwijking in de overeenkomst zelf.
 2. Bij blijk van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan blijven de overige bedongen bepalingen volledig van toepassing.
 3. De bepalingen van deze algemene voorwaarden dienen zo veel mogelijk te worden uitgelegd binnen de volledige context van deze algemene voorwaarden.
 4. Voor het sluiten van de overeenkomst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze beschikbaar gesteld aan opdrachtgever.
 5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 – Aanbod

 1. Elk aanbod of offerte van The SatisFactory Project is vrijblijvend. Tenzij anders overeengekomen, kan het enkel zonder afwijkingen worden aanvaard.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de onderneming niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard. De opdrachtgever aanvaard het aanbod door het ondertekenen van de offerte of door deze digitaal te bevestigen.
 2. The SatisFactory Project stuurt de opdrachtgever onverwijld de ontvangst van de aanvaarding via elektronische weg.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat er voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst een wijziging van de overeenkomst nodig is, dan zal The SatisFactory Project in overleg gaan met de opdrachtgever om de overeenkomst te wijzigen.
 2. The SatisFactory Project heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer in het geval van het eerste lid geen gewijzigde overeenkomst tot stand komt.
 3. The SatisFactory Project behoudt zich het recht voor om verzoeken tot wijziging van de overeenkomst te weigeren.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. The SatisFactory Project behoudt te alle tijden het recht om bij minder dan het vooraf gestelde minimum aantal deelnemers kan The SatisFactory Project de cursus kosteloos annuleren. Bij annulering door The SatisFactory Project volgt volledige restitutie van de betaalde gelden van de desbetreffende cursus/training of het programma binnen 30 dagen na annulering.
 2. De beëindiging dient via mail of telefoon te worden gedaan voor aanvang van de opdracht, waarbij de annulering door The SatisFactory Project altijd digitaal wordt bevestigd. De annulering is pas definitief bij bevestiging vanuit alle betrokken partijen.
 3. The SatisFactory Project kan de opdracht beëindigen, indien deze niet overeenkomt met de vooraf gestelde afspraken/opdrachtbeschrijving binnen de overeenkomst.
 4. The SatisFactory Project behoudt te alle tijden het recht om de overeenkomst te beëindigen, indien de opdrachtgever zich niet aan de betalingsregeling houdt.

Artikel 8. Annulering/ uitstel

 1. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel of de datum van de e-mail wordt gezien als de annuleringsdatum.
 2. Bij een open individuele inschrijving, geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen de bedenktijd kan kosteloos worden geannuleerd.
 3. Indien de bedenktijd is verstreken of op voorhand niet van toepassing is verklaard, is de Opdrachtgever gehouden aan de volgende betaling:
  1. Indien de annulering tot 4 weken voor aanvang geschiedt, kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden.
  2. Indien de annulering 2 tot 4 weken voor de uitvoering van de activiteit geschiedt, is The SatisFactory Project gerechtigd 50% van het deelnamebedrag in rekening te brengen.
  3. Indien de annulering tot 2 weken voor aanvang geschiedt, is The SatisFactory gerechtigd 100% van het deelnamebedrag in rekening te brengen.
  4. Voor het programma The SatisFactory geldt het volgende:
   1. indien de annulering tot 4 weken voor aanvang geschiedt, kan de overeenkomst kosteloos worden ontbonden.
   2. Indien de annulering binnen 4 weken voor aanvang geschiedt, is The SatisFactory gerechtigd 100% van het deelnamebedrag in rekening te brengen.
 4. In sommige gevallen kan The SatisFactory Project afwijken van de annuleringsregeling, dit wordt dan vermeld in de desbetreffende brochure/flyer/offerte en/of op de website.
 5. The SatisFactory Project behoudt zich het recht voor om bij ontstentenis van de oorspronkelijke trainer een andere trainer in te zetten of de cursus/training of het programma te verplaatsen naar een andere datum dan wel kosteloos te annuleren.
 6. Uitstel van een door The SatisFactory Project op maat gemaakte groepstraining en/of cursus is uitsluitend mogelijk in overleg. Alle kosten die hiermee gepaard gaan, kunnen bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Uitvoering

 1. The SatisFactory Project heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door The SatisFactory Project aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van The SatisFactory Project wenselijk is.
 2. De The SatisFactory Project houdt de Opdrachtgever op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de Opdrachtgever daarvan onkundig is. Hierbij worden de privacy-regels uit artikel 13 in acht genomen.
 3. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
 4. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van The SatisFactory Project en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
 5. The SatisFactory Project geeft geen garantie tot werkhervatting, voorkomen van ziekteverzuim of andere verwachtingen omtrent de psychologische gezondheid van de cliënt.

Artikel 10 – Prijs

 1. The SatisFactory Project is te allen tijde bevoegd prijzen op de website aan te passen.
 2. Zolang een aanbod geldig is, zal de prijs van de te leveren diensten niet worden verhoogd, behoudens wijzigen als gevolg van veranderde btw-tarieven.
 3. Indien The SatisFactory Project een vast honorarium of uurtarief met Opdrachtgever is overeengekomen, is The SatisFactory Project niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan The SatisFactory Project, dat in redelijkheid niet van The SatisFactory Project kan worden gevergd, dat The SatisFactory Project de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. The SatisFactory Project stelt Opdrachtgever hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Opdrachtgever kan op deze grond besluiten de opdracht terug te nemen.
 4. Op het moment dat ‘meerwerk’ ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt The SatisFactory Project Opdrachtgever in kennis van de financiële consequenties.
 5. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van honorarium afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de The SatisFactory Project recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Bij de bepaling hiervan wordt ondermeer rekening gehouden met de reeds door de The SatisFactory Project verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. De The SatisFactory Project heeft in dit geval slechts recht op het volle honorarium, indien het einde van de overeenkomst aan de Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle honorarium, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het honorarium worden de besparingen die voor de The SatisFactory Project uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.

Artikel 11 – Betaling

 1. De betaling voor geleverde diensten aan de opdrachtgever, dient binnen 14 dagen betaalt te zijn. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. The SatisFactory Project is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit, in de ruimste zin van het woord, nadat de overeenkomst eenzijdig door The SatisFactory Project is opgezegd op grond van artikel 8.
 2. The SatisFactory Project is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit, in de ruimste zin van het woord, die ontstaat doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of onbereikbaar is.
 3. The SatisFactory Project is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit, in de ruimste zin van het woord, door problemen met elektronische hulpmiddelen.
 4. The SatisFactory Project is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit, in de ruimste zin van het woord, indien door overmacht een afspraak niet behaald kon worden.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van The SatisFactory Project, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van The SatisFactory Project. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop The SatisFactory Project geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The SatisFactory Project niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 5. The SatisFactory Project is niet aansprakelijk voor ziekteverzuim, beëindiging van de werkzaamheden of andere keuzes gemaakt door de cliënt tijdens of na de geleverde diensten.

Artikel 13 – Privacy en bewaring van documenten

 1. The SatisFactory Project deelt geen inhoudelijke informatie over de opdracht met de opdrachtgever, tenzij nader overeengekomen met zowel de opdrachtgever als de cliënt. Indien niet anders overeengekomen informeert The SatisFactory Project de opdrachtgever enkel op hoofdlijnen over het verloop van de opdracht.
 2. The SatisFactory Project dient zich te houden aan de geheimhoudingsplicht, gesteld in de regelementen van het NIP; de vakgroep van psychologen.
 3. The SatisFactory Project maakt wekelijks een offline back-up van alle persoonsgegevens.
 4. Documenten van de geleverde diensten worden een jaar na het beëindigen van de overeenkomst verwijderd.
 5. Alle data van en naar de website verlopen middels een SSL-inscriptie, waardoor al het verkeer is versleuteld en daarmee afgeschermd voor kwaadwillende.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om producten waar The SatisFactory Project auteursrecht op heeft te verveelvoudigen, openbaar te maken of zelf te exploiteren.
 2. Opdrachtgever exonereert The SatisFactory Project tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen The SatisFactory Project en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook in gevallen waarin de opdrachtgever woonachtig is buiten Nederland of de opdracht in het buitenland is aangeboden, aanvaard of is uitgevoerd.

Algemene Voorwaarden versie 3 – dd. 1 december 2020